Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            Zarządzeniem Nr 0050/172 Burmistrza Krzepic z dnia 7 marca 2016 roku powołano Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Jarosław Jelonek - Przewodniczący

2. Aneta Desperak-Kęsik - Zastępca Przewodniczącego

3. Danuta Badurska - członek

4. Beata Orłowska - członek

5. Sabina Sobańtka - członek

6. Józef Borecki - członek.

7. Marta Nicpoń - członek

Podstawowe informacje

          Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest poprzez realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych uchwalanego przez Radę Miasta i Gminy. W podległym terenie funkcjonuje Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma ona do spełnienia fundamentalną rolę w pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, jak również wynikające z niej zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, które wchodzą na stałe do zestawu działań podejmowanych przez środowiska lokalne w ramach realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

       Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach działa na terenie Miasta i Gminy, podejmuje szereg działań i form pomocy profilaktyczno - leczniczej dla osób i uzależnionych od alkoholu. Na posiedzeniach Komisji na bieżąco prowadzone są dyskusje dotyczące podejmowanych działań oraz rezultatów pracy Komisji w tym zakresie.

W celu realizacji tych zadań z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podległym terenie. pozyskiwane środki finansowe.

 Główne cele funkcjonowania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Podstawowe zadania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to:

 

Przewodniczący Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzepicach prowadzi również Punkt Konsultacyjny, mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13, w Krzepicach w pokoju nr 38 

Telefon kontaktowy: 731-799-640 w godzinach pracy Urzędu

W celu udzielenia pomocy w punkcie tym wyznaczone są dyżury:

-w każdy wtorek miesiąca w godzinach: 16,00 - 17,00

Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego:

 • Druki do pobrania

  W załączonych plikach znajdują się druki dotyczące przedmiotowej problematyki - do pobrania.
  Data publikacji: 21-06-2017 12:24
Wersja XML