Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Krzepice (obsługa Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach ul. Targowa 19) zlokalizowany jest na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

sobota - od 8.00 do 12.00 (za wyjątkiem dni świątecznych)

 

     Poza wyznaczonymi terminami zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio z posesji, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych selektywnie zebrane na terenie nieruchomości zamieszkałej, prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

 

 1. bezpłatnie przyjmowane będą dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice:
 1. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji - należy dostarczyć w workach,
 2. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 0,5 tony na rok bezpłatnie,
 3. odpady tekstyliów i odzieży,
 4. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych, tj.:
 1. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (powstające w gospodarstwach domowych) w podziale na:

 

 1. odpłatnie przyjmowane będą dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice selektywnie zebrane, prawidłowo posegregowane odpady komunalne w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Krzepice, tj.:
 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości powyżej 0,5 tony na rok;
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  (powstające gospodarstwach domowych) w podziale na:

Zakres dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach (do pobrania poniżej) .

Usługi dodatkowe dotyczące odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2 ppkt a-b są świadczone na pisemny wniosek właściciela nieruchomości i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przed planowanym ich dostarczeniem na PSZOK (wniosek do pobrania poniżej).

Odpady komunalne przyjmowane odpłatnie w Punkcie, o których mowa w pkt 2 ppkt a-b muszą być ważone przez mieszkańca na urządzeniach wagowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego, co wymaga prowadzenia ewidencji wagowej pojazdów z odpadami oraz pojazdów po wyładowaniu odpadów w PSZOKu, w celu prowadzenia ewidencji ilościowej odpadów według ich klasyfikacji, na podstawie której będą wystawiane przez Urząd Miejski w Krzepicach faktury za wykonaną usługę dodatkową.

Ważenie odpadów, o których mowa w pkt 2 ppkt a-b w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Krzepice należy dokonywać oddzielnie dla danej kategorii odpadu.

 

 

W Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach nie będą przyjmowane:

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888  ze zm.) wykonanie obowiązków wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i pozbywania się zebranych odpadów w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

 

PDFRegulamin Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach.pdf (135,51KB)
PDFWniosek o świadczenie dodatkowych uslug w zakresie odbierania odpadów.pdf (118,92KB)
PDFUchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości.pdf (200,70KB)

 

Wersja XML