Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Gminę Krzepice (obsługa Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach ul. Targowa 19) zlokalizowany jest na terenie nieczynnego składowiska odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego

Godziny otwarcia:

sobota - od 8.00 do 12.00 (za wyjątkiem dni świątecznych)

 

     Poza wyznaczonymi terminami zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio z posesji, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych selektywnie zebrane odpady na terenie nieruchomości zamieszkałej. Odpady przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Urzędu Miejskiego w Krzepicach za ostatni okres rozliczeniowy oraz wypełnieniu formularza przyjęcia odpadów.

 

Do PSZOK można dostarczyć prawidłowo posegregowane odpady komunalne:

 1. bezpłatnie przyjmowane będą dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice:
 1. tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji - należy dostarczyć w workach,
 2. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 0,5 tony na rok bezpłatnie,
 3. odpady tekstyliów i odzieży,
 4. odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych, tj.:

       e. baterie i akumulatory,

       f. zużyte opony (z samochodów osobowych):

       g. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

       h. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości do 0,5 tony na rok bezpłatnie przyjmowane w podziale na:

 

 1. odpłatnie przyjmowane będą dostarczane przez mieszkańców ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Krzepice selektywnie zebrane, prawidłowo posegregowane odpady komunalne w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Krzepice, tj.:
 1. meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości powyżej 0,5 tony na rok;
 2. zużyte opony (z gospodarstw domowych):

       c. odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości powyżej 0,5 tony na rok przyjmowane w podziale na:

       d. papa.

Zakres dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach (do pobrania poniżej) .

Usługi dodatkowe dotyczące odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2 ppkt są świadczone na pisemny wniosek właściciela nieruchomości i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie w Urzędzie Miejskim w Krzepicach przed planowanym ich dostarczeniem na PSZOK (wniosek do pobrania poniżej). Brak w/w  zgłoszenia nie zwalnia właściciela odpadów od obowiązku uiszczenia opłaty za w/w dodatkowe usługi.

Odpady komunalne przyjmowane odpłatnie w Punkcie, o których mowa w pkt 2 ppkt a, c, d muszą być ważone przez mieszkańca na urządzeniach wagowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego, co wymaga prowadzenia ewidencji wagowej pojazdów z odpadami oraz pojazdów po wyładowaniu odpadów w PSZOK w celu prowadzenia ewidencji ilościowej odpadów według ich klasyfikacji, na podstawie której będą wystawiane przez Urząd Miejski w Krzepicach noty za wykonaną usługę dodatkową.

Ważenie odpadów w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Krzepice należy dokonywać oddzielnie dla danej kategorii odpadu.

 

 

W Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach nie będą przyjmowane:

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297  ze zm.) wykonanie obowiązków wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i pozbywania się zebranych odpadów w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

 

PDFWniosek o świadczenie dodatkowych uslug w zakresie odbierania odpadów.pdf (119,41KB)
PDFUchwała w sprawie dodatkowych usług ...pdf (1,53MB)
 

Wersja XML